Bite Bilişim Teknolojileri

KVKK

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

1. DAYANAK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte kişisel verilerin işlenmesi ya da korunması ile ilgili hükümlerde veri sorumlularının yükümlülükleri yer almaktadır.

BİTE Bilişim Teknolojileri A.Ş. olarak ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin ve üyelerimizin kişisel verilerinin korunmasını önemsemekte ve bu konuda yasal yükümlülüklerimizi titizlikle yerine getirmekteyiz.

Bu bağlamda ürün ve hizmetlerimizden faydalanan ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin ve üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uygun olarak toplanmasına, işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

Veri sorumlusu olan Şirketimiz, KVKK ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak, veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, KVKK’nın 11’inci maddede sayılan diğer hakları konusunda aydınlatmakla yükümlü olup aşağıda yükümlülüklerimiz ve haklarınız konusunda gerekli bilgileri sizlere sunmaktayız.

2. TANIMLAR

Bu aydınlatma metni kapsamında;

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

E-ticaret: Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda çevrim içi gerçekleştirilen ürün, mal veya hizmet alışverişi vb. her tür ticari faaliyeti,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kişisel verilerin yok edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sahibinin rızası: Veri sahibinin kendisine ait kişisel verilerin işlenmesine bir beyan yoluyla ya da açık bir onay vererek özgür şekilde ve açık olarak izin vermesini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ YÖNTEMLERİ VE AMAÇLARI

Kişisel verilerinizin kuracağımız sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve en iyi hizmeti verebilmek amacıyla toplanmasına ve işlenmesine ihtiyaç duymaktayız.

Sizler tarafından doğru ve tam bir şekilde Şirketimize iletilen bu veriler, ürün satışına dair sözleşmenin kurulması, ifası ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, müşterilerin üyelik imkanlarından yararlandırılması, ürün satışı ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yürütülmesi,  finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma ve ürün bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, mali ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, istek ve şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlenmektedir.

4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK’NIN 11. MADDESİ KAPSAMINDAKİ HAKLARI

KVKK m. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi, Şirketimize aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurarak kendisiyle ilgili, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK m. 7’deki şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin istemleri hakkındaki işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması  hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinize ilişkin yasal haklarınızla ilgili taleplerinizi Şirketimize aşağıda açıklanan yöntemlerle iletmeniz halinde KVKK m. 13 uyarınca başvuruda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

KVKK m. 11’de düzenlenen haklarınızı kullanmak için talebinizi Sizinle paylaştığımız formu doldurarak ve imzalayarak Şirketimizin Sümer Mh. Evliyagil Sk. No:44/A Odunpazarı Eskişehir adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden teslim edebilirsiniz, noter kanalıyla iletebilirsiniz, sfrsbilisim@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine (KEP) adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

5. KİŞİSEL VERİLEN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVKK m. 7 uyarınca, kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin tamamının ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya veri sahibinin talebi üzerine veri sorumlusu Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

 

KVKK